Algemene voorwaarden GM Academy

1. DIENSTVERLENING

a. De coach levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren. Deze diensten zijn, inclusief prijzen en tarieven, in een voorstel van de coach vastgelegd en goedgekeurd door cliënt en/of opdrachtgever. Uitgangspunten hierbij zijn dat de coach handelt vanuit integriteit en dat het belang van de cliënt centraal staat.

b. Het karakter van de dienstverlening is verklarend en gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen.

c. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling, en affiniteit heeft met de filosofie van de coach. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de coach voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de cliënt eventuele twijfels vooraf meldt aan de coach, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.

d. De coach behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de coach beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt per direct en zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

e. De coach helpt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. De coach verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

f. Als klanten door de coach doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de coach. De coach gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

g. Afgesproken prijzen voor langdurige bedrijfsmatige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar na ondertekening van de opdracht, en kunnen daarna 2

worden herzien. Hierover wordt tijdig contact opgenomen. Door de overheid dan wel anderszins van rechtswege opgelegde financiële maatregelen zijn te allen tijde verschuldigd vanaf het moment dat deze van kracht worden, zonder dat dit de reden kan zijn om de overeenkomst te ontbinden.

h. ad1. Afspraak verzetten binnen 48 uur. Afspraken met de coach zijn bindend indien die door de coach en de cliënt wederzijds zijn bevestigd. Voor alle coach- en advies afspraken voor sessies met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tijdig en binnen 48 uur worden afgezegd of verzet, volledig in rekening gebracht zullen worden. Het wordt in rekening gebracht door het mee te tellen als een afspraak.

ad2. Annulering/verzetten trainingen en workshops. Voor overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via e-mail) geldt een bedenktijd van zeven kalenderdagen. De cliënt heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de cliënt, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de coach en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de coach.

ad3 Indien de cliënt na afloop van de bedenktijd zoals vastgelegd onder ad 2 de overeenkomst herroept, is de cliënt aan de coach een bedrag ter hoogte van 75% van het overeengekomen tarief verschuldigd.

i. De coach levert in geen enkel opzicht, direct noch indirect, diensten in verhouding tot escort en/of seksuele handelingen, al of niet tegen betaling.

2. VERTROUWELIJKHEID

a. De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door de coach uitsluitend gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. .

b. Gelet op het in beginsel kortdurende karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van de coach en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen de coach en de cliënt. Na afronding van de coaching worden de eventueel in bezit van de coach zijnde dossiers en/of gegevens binnen 48 uur vernietigd.

c. De ervaringen die de coach opdoet tijdens de contacten met klanten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door de coach is behandeld.

3. BETALING EN GIFTEN

De prijzen, tarieven en betalingsvoorwaarden worden door de coach middels de 3

offerte vooraf aan de cliëntinzichtelijk gemaakt. Een notabedrag dient binnen zeven (7) kalenderdagen te worden, tenzij anders overeengekomen. Giften zonder dat daar een specifieke dienstverlening tegenover staat zijn uiteraard welkom, deze kunnen echter niet naderhand alsnog worden aangewezen als betaling voor enige vorm van dienstverlening.

4. GARANTIE

a. Door de aard van haar inspanningsplichtige dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

b. Als een cliënt niet tevreden is over een door de coach geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de coach te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevreden gesteld wordt.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Mocht de coach op grove wijze toerekenbaar nalatig zijn geweest, dan geldt eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door de verzekeringen van de coach, maximaal tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders maximaal tot de hoogte van het bedrag waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is. Mocht de coach onverhoopt schade aanrichten aan gebouwen of goederen van een cliënt of lichamelijk letsel hebben veroorzaakt, dan geldt daarvoor een eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door onze verzekeringen tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is. De coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Evenmin kan de coach aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van de coach zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is, met dien verstande dat het bedrag in elk geval wordt gemaximeerd tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de verzekeringsmaatschappij van de coach.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Op alle diensten en leveringen van de coach is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Een geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, tenzij een geschil in der minne ofwel via een andere wijze van geschillenbeslechting kan worden opgelost.

Laatstelijk gewijzigd op 18 mei 2023 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 68134835.